در غم پر کشیدن دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات در حادثه اتوبوس.